Tilapia

FORM: Fillet
ORIGIN: China

TEXTURE: Flaky0%

FLAVOUR: Mild0%

SIZES | Click to purchase
3-5 oz, 5-7 oz, 7-9 oz