Tilapia

FORM: Fillet
ORIGIN: China

TEXTURE: Flaky0%

FLAVOUR: Mild0%

SIZES 
3-5 oz, 5-7oz, 7-9 oz